هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویژگی ها
تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی براساس مصوبه هیأت وزیران در سال۹۹ با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می گردد: همه قیمت ها بر اساس ریال می‌باشد.
 • دندانپزشک عمومی : عمومی ۳۳۴/۰۰۰ - متخصص ۲۹۲/۰۰۰
 • اموزش و مشاوره بهداشت طبق تعرفه ویزیت : عمومی ۳۲۴/۰۰۰ - متخصص ۴۹۲/۰۰۰
 • رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینک : عمومی ۲۵۰/۰۰۰ - متخصص ۲۵۰/۰۰۰
 • رادیوگرافی اگلوزال : عمومی ۴۱۰/۰۰۰ - متخصص ۴۱۰/۰۰۰
 • پرگردن یک سطحی آمالگام : عمومی ۱/۵۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۳۰۰/۰۰۰
 • پرکردن دوسطحی آمالگام : عمومی ۱/۹۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۹۰۰/۰۰۰
 • پرکردن سه سطحی آمالگام : عمومی ۲/۲۰۰/۰۰۰ - ۲/۳۰۰/۰۰۰
 • آمالگام بیلد آپ همراه پین : عمومی ۲/۷۰۰/۰۰۰ - متخصص ۴/۰۰۰/۰۰۰
 • پرکردن یک سطحی با کامپوزیت نوری : عمومی ۱/۹۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۹۰۰/۰۰۰
 • پرکردن دو سطحی با کامپوزیت نوری : عمومی ۲/۳۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۵۰۰/۰۰۰
 • پرکردن سه سطحی با کامپوزیت نوری : عمومی ۲/۹۰۰/۰۰۰ - متخصص ۴/۴۰۰/۰۰۰
 • کامپوزیت بیلد آپ همراه با پین : عمومی ۳/۱۰۰/۰۰۰ - متخصص ۴/۷۰۰/۰۰۰
 • جرم گیری کامل هرفک با برساژ : عمومی ۲/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۰۰۰/۰۰۰
 • پالپوتومی اورژانس : عمومی ۱/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۱۰۰/۰۰۰
 • پالپکتومی : عمومی ۱/۸۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۷۰۰/۰۰۰
 • درمان ریشه دندان تک کاناله : عمومی ۲/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۶۰۰/۰۰۰
 • درمان ریشه دندان دو کاناله : عمومی ۳/۶۰۰/۰۰۰ - متخصص ۵/۴۰۰/۰۰۰
 • درمان ریشه دندان سه کاناله : عمومی ۵/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۶۰۰/۰۰۰
 • درمان ریشه دندان چهار کاناله : عمومی ۶/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۰۰۰/۰۰۰
 • درمان مجدد تک کاناله یا کلسیفه : عمومی ۳/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۵/۰۰۰/۰۰۰
 • درمان مجدد دو کاناله یا کلسیفه : عمومی ۴/۷۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۰۰۰/۰۰۰
 • درمان مجدد سه کاناله یا کلسیفه : عمومی ۵/۷۰۰/۰۰۰ - متخصص ۸/۵۰۰/۰۰۰
 • درمان مجدد چهار کاناله یا کلسیفه : عمومی ۶/۶۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۹۰۰/۰۰۰
 • رزکسیون ریشه دندانهای ۲-۱ هرکدام : عمومی ۳/۶۰۰/۰۰۰ - متخصص ۵/۴۰۰/۰۰۰
 • رزکسیون ریشه دندانهای ۳-۴-۵ هرکدام : عمومی ۴/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۶/۳۰۰/۰۰۰
 • رزکسیون ریشه دندانهای ۷-۶ هرکدام : عمومی ۶/۶۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۹۰۰/۰۰۰
 • بیرون آوردن یک دندان قدامی ( غیراز کانین ) : عمومی ۸۵۰/۰۰۰ - تومان متخصص ۱/۲۰۰/۰۰۰
 • بیرون آوردن یک دندان خلفی و کانین : عمومی ۱/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۵۰۰/۰۰۰
 • بیرون آوردن دندان عقل و ریشه های باقی مانده معمولی : عمومی ۱/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۸۰۰/۰۰۰
 • سیم بندی دندان ها با آرچ بار : عمومی ۴/۵۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۰۰۰/۰۰۰
 • درآوردن دندانهای نهفته در نسج نرم : عمومی ۲/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۶۰۰/۰۰۰
 • جراحی دندان نهفته در نسج سخت : عمومی ۴/۸۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۵۰۰/۰۰۰
 • جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان : عمومی ۵/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۵۰۰/۰۰۰
 • اسپیس مینتینر متحرک : عمومی ۴/۳۰۰/۰۰۰ - متخصص ۶/۳۰۰/۰۰۰
 • اسپیس مینتینر ثابت (SM ثابت) : عمومی ۶/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۰۰۰/۰۰۰
 • فیشور سیلانت : عمومی ۱/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۸۰۰/۰۰۰
 • فلوراید تراپی (دوفک) : عمومی ۱/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۸۰۰/۰۰۰
و کلیه‌ی خدمات ذیل هم بدون تخفیف ارائه میگردد.
 • ریلاین هر فک: عمومی ۴/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۶/۰۰۰/۰۰۰
 • ری بیس هر فک: عمومی ۵/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۵۰۰/۰۰۰
 • گرون فلز و پرسلن هر واحد: عمومی ۷/۵۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
 • بست ربخنگی: عمومی ۲/۶۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
 • اینله و انله:عمومی ۵/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۸۰۰/۰۰۰
 • مریلند:عمومی ۶/۶۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۰۰۰/۰۰۰
 • نایت گارد هر فک:عمومی ۳/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۴/۵۰۰/۰۰۰
 • پلاک ارتودنسی برای ناهنجاری دندان هر فک:عمومی ۸/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
 • دستگاه ارتودسنی با پیچ ارتودنسی هر فک:عمومی ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱۸/۰۰۰/۰۰۰
 • دستگاه عادت شکن:عمومی ۴/۸۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷/۵۰۰/۰۰۰
 • ارتودنسی ثابت دو فک: عمومی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 • فرنکنومی : عمومی ۲/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۶۰۰/۰۰۰
 • جراحی تومورهای نسج نرم : عمومی ۳/۴۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۶۰۰/۰۰۰
 • عمیق کردن وستیبول ۱/۴ دهان : عمومی ۴/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۶/۵۰۰/۰۰۰
 • درمان شکستگی فک به روش جراحی باز : عمومی ۶/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۵۰۰/۰۰۰
 • جا انداختن دررفتگی فک : عمومی ۱/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۸۰۰/۰۰۰
 • استئوتومی : عمومی ۶/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۰۰۰/۰۰۰
 • ss۲ کروان : عمومی ۲/۵۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲/۹۰۰/۰۰۰
 • پروتز کامل : عمومی ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۴۳/۰۰۰/۰۰۰
 • نیم دست دندان : عمومی ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
 • پلاک کرم کبالت هر فک : عمومی ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۲۱/۰۰۰/۰۰۰
 • پارسیل اگریلی تا پانچ دندان : عمومی ۶/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۹/۰۰۰/۰۰۰
 • جهت هر دندان اضافه به پارسیل اگریلی : عمومی ۸۰۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۲۰۰/۰۰۰
 • تعمیر پروتز شکسته : عمومی ۲/۰۰۰/۰۰۰ - متخصص ۳/۰۰۰/۰۰۰
 • درمان استئویت (درای ساکت) : عمومی ۴۹۰/۰۰۰ - متخصص ۷۳۰/۰۰۰
 • بازکردن آبسه داخل دهان (درناژآبسه) : عمومی ۶۶۰/۰۰۰ - متخصص ۱/۰۰۰/۰۰۰
 • آلوئو پلاستی ۱/۴ دهان : عمومی ۴/۲۰۰/۰۰۰ - متخصص ۶/۳۰۰/۰۰۰
 • پین داخل کانال : عمومی ۵۵۰/۰۰۰ - متخصص ۸۰۰/۰۰۰
 • پین داخل عاج : عمومی ۳۵۰/۰۰۰ - متخصص ۵۰۰/۰۰۰
 • برساژ هر فک : عمومی ۵۰۰/۰۰۰ - متخصص ۷۵۰/۰۰۰
 • ژنژیوکتومی 1/2 : عمومی 5/000/000 - متخصص 7/500/000
 • فلپ 1/2 فک : عمومی 5/000/000 - متخصص 7/500/000
 • پیوند لثه : عمومی 5/400/000 - متخصص 8/400/000
شرایط استفاده
امکان استفاده از لحــــظه خـرید
امکان استفاده از لحــــظه خـرید
امکان استفاده از لحــــظه خـرید
امکان استفاده از لحــــظه خـرید

زمان استفاده تا تاریخ: 26-05-1400

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: 8:30 الی13 و 16:30 الی 20 با نوبت قبلی

روزهای سرویس دهی: شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه

تلفن تماس: 09132154206-03137782432

آدرس:بلوار کشاورز- تقاطع مفتح

توضیحات تکمیلی

* لطفاً برای جلوگیری از اتلاف وقت شما بصورت تلفنی هماهنگ گردد *

” ارائه اپلیکیشن سفیر و کاربر بنت برای استفاده از خدمات و تخفیف ها الزامی است “

دیدگاها

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلینیک دندانپزشکی رز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید

[wysija_form id="1"]